Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Liefdevol yoga 2018

Artikel 1.0 Algemeen

1.1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Liefdevol yoga en de klant/cliënt/opdrachtgever inzake coaching, workshops, cursussen en lessen (hierna “de activiteiten”) van Liefdevol yoga.

1.2) Deelnemen aan één van de activiteiten van Liefdevol yoga betekent akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden.

1.3) De Algemene Voorwaarden worden bij inschrijving aan de deelnemer ter beschikking gesteld. Deze zijn tevens te raadplegen en te verkrijgen op www.Liefdevolyoga.nl

Artikel 2.0 Eigen risico en aansprakelijkheid

2.1) Deelname aan de activiteiten van Liefdevol yoga geschiedt volledig op eigen risico. Op geen enkele wijze kan Liefdevol yoga of de docent aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade die ontstaan zijn vóór, tijdens of na deelname aan de activiteiten van Liefdevol yoga

2.2) Liefdevol yoga werkt met gekwalificeerde docenten en trainers en zorgt altijd voor activiteiten van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les. Door deelname aan een les of workshop bij of verzorgt door Liefdevol yoga aanvaardt de deelnemer dit risico op blessure en/of letsel. Liefdevol yoga adviseert het volgende om het risico op blessures of letsel te verminderen:

– Consulteer een arts voordat je met de lessen begint als je niet zeker bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.

– Als je een blessure hebt of een ander lichamelijk ongemak, meld dit dan altijd aan de betreffende docent of trainer voor aanvang van de activiteit.

– Luister goed naar de instructies van de betreffende docent of trainer en volg deze op.

– Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.

– Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.

– Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.

– Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

2.3) Liefdevol yoga is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of verlies zowel direct als indirect van of aan  eigendommen van de deelnemer.

 Artikel 3.0 Inschrijving/aanmelding, betaling en deelname

3.1) Inschrijven of aanmelden voor activiteiten van Liefdevol yoga geschiedt in eerste instantie telefonisch, per e-mail of via de website.

3.2) Voor de workshops en cursussen geldt betaling op basis van een factuur vooraf. Pas na betaling is de inschrijving definitief en kan de deelnemer de workshop of de cursus gaan volgen.

3.3) Voor de lessen geldt betaling van het maandabonnement of de strippenkaart vooraf. Na betaling van het abonnement of de strippenkaart staat de deelnemer ingeschreven en kan lessen gaan volgen. De abonnementen en rittenkaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

3.4) Bij een maandabonnement geldt dat het maandelijkse bedrag voor de eerste van de maand is overgeschreven op de rekening van Liefdevol yoga. Na een duur van (volle) vijf kalendermaanden (volledig normaal tarief vanaf de 1e van de maand) is het abonnement per maand eenvoudig met een e-mail stop te zetten. Opzeggen kan 1 maand voor het ingaan van de volgende maand. Tijdens feestdagen en vakanties wordt er geen les gegeven of er kan een aangepast rooster zijn. Contributie blijft tijdens feestdagen en vakanties hetzelfde, dit is in de abonnementsprijs verrekend. Bij niet-tijdige betaling behoudt Liefdevol yoga zicht het recht voor om het abonnement op ieder moment per direct te beëindigen.

3.5) Het geldende lesrooster staat altijd op de website van Liefdevol yoga.

3.6) Liefdevol yoga behoudt zich het recht voor om de locatie, datum en tijd van een geplande activiteit te wijzigen, dan wel de op het lesrooster genoemde docent of trainer te wijzigen, als gevolg van overmacht, vakantie of in overleg met de deelnemer. In dat geval vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats.

Artikel 4.0 Tarieven

4.1) Voor de activiteiten van Liefdevol yoga gelden verschillende tarieven, afhankelijk van het soort les zoals gemeld op de website www.liefdevolyoga.nl.

4.2) Liefdevol yoga behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen worden tijdig gecommuniceerd  per e-mail en op de website.

4.3) Betaling kan middels bancaire overschrijving naar NL38 INGB 0007 3422 64 ten name van Liefdevol Yoga. Graag hierbij vermelden naam + achternaam, activiteit, maand, lesdag en tijd.

 Artikel 5.0 Verhindering

5.1) Indien je verhinderd bent om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient u Liefdevol yoga hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. De volgende regels gelden met betrekking tot afmelden:

– Wanneer je ingeschreven staat voor een workshop of cursus en reeds hebt betaald is de inschrijving definitief en is geen restitutie mogelijk.

– Bij verhindering voor een groepsles dien je, je minimaal 4 uur van te voren af te melden. Wanneer je voor groeplessen gebruik maakt van een abonnement dan is geen restitutie mogelijk. Indien je bij een strippenkaart niet tijdig afzegt zal er een stempel voor de desbetreffende les op de strippenkaart worden gezet.

– Bij onvoorziene omstandigheden bepaalt de docent of er wel of niet een uitzondering wordt gemaakt.

5.2) Bij niet tijdig afmelden, verzuim, tussentijdse opzegging of tijdelijke onderbreking van de coaching consult, workshops, cursussen of lessen door de deelnemer, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie van het betaalde lesgeld plaats.

5.3) Als er minder dan 3 deelnemers zijn voor een workshop, cursus of les, kan deze worden afgezegd vanuit de kant van Liefdevol yoga. Er wordt dan altijd een alternatief gegeven voor een andere dag/tijdstip.

5.4) Indien de yogadocent zelf verhinderd is door ziekte wordt er vervanging geregeld. Mocht dit niet lukken dan kan de gemiste les uiteraard worden ingehaald op een andere dag/tijdstip naar keuze.

Artikel 6.0 Privacyreglement

6.1) Je privacy wordt gerespecteerd door Liefdevol yoga, zowel in de lessen als in de workshops en de cursussen,

Je persoonsgegevens worden nooit zonder je toestemming met derden gedeeld.

Artikel 7.0 Toepasselijkheid en geschillen

7.1) Liefdevol yoga kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website van Liefdevol yoga.

7.2) Afwijkingen op overeenkomsten zijn slechts bindend indien zij schriftelijke zijn bevestigd door Liefdevol yoga.

7.3) Op de overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voorvloeiend uit de overeenkomsten zullen worden onderworpen aan geschillenbeslechting door de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Liefdevol yoga.